Enkätundersökning vårdnadshavare i förskolan

Undersökningen har genomförts under våren 2016. Undersökningens syfte är att genom att ta reda på vad vårdnadshavare tycker om förskolan få underlag till kvalitetsförbättring. I kommunen finns elva kommunala förskolor. De fristående verksamheterna har i år inkluderats i undersökningen. I kommunen finns två fristående förskolor och en fristående verksamhet som bedriver pedagogisk omsorg.

Enkäten har bestått av tolv olika påståenden som berör olika områden i förskolans läroplan där vårdnadshavare fått välja ett svarsalternativ av de fem olika alternativen:

- stämmer helt och hållet
- stämmer ganska bra
- stämmer ganska dåligt
- stämmer inte alls
- vet ej

På frågan ”Vad saknar du för att komma så nära idealbilden av en perfekt förskola?” har vårdnadshavarna haft möjlighet att lämna egna kommentarer.

Svarsprocent
Vårdnadshavare till 166 av totalt 414 barn i kommunens samtliga verksamheter har svarat, vilket ger en svarsprocent på 40 %. Svarsprocenten i de kommunala förskolorna uppgår till 42 %, vårdnadshavare till 153 av totalt 361 barn har svarat. I de fristående verksamheterna har vårdnadshavare till 13 av totalt 53 barn svarat, vilket ger en svarsprocent på 25 %.

Högsta svarsprocenten har förskolan Furan i Lillhärdal (92 %), därefter kommer Fjällrävarna i Funäsdalen med 52 %, Norrskenets förskola 49 %, Bauers förskola 48 %. Lägst svarsprocent har Lofsdalens förskola (12 %), Hästhagens förskola i Sveg (28 %) samt Björnungens förskola i Hede (28 %).

Resultat i korthet
I de kommunala förskolorna svarar 98,7 % ”stämmer helt och hållet” (75,8 %) eller stämmer ganska bra (22,9 %) på påståendet ”Mitt barn trivs och känner sig trygg i förskolan”. 1,3 % svarar ”stämmer ganska dåligt”. På påståendet ”Personalen arbetar aktivt för att motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling svarar 84 % att det stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra medan 14 % svarar ”vet ej”. 27 % vet ej om förskolan arbetar aktivt med hälsa och miljö och 29,4 % vet ej om pojkar och flickor behandlas lika av personalen. Föregående år var motsvarande siffror 28 % respektive 28 % vilket tyder på att förskolorna inte lyckats med att förbättra informationen om sitt arbete inom dessa områden.

94,8 % tycker att informationen från förskolan fungerar bra eller ganska bra, motsvarande siffra föregående år var 92 %. 86,4 % är helt och hållet nöjda eller ganska nöjda med det inflytande de har i verksamheten, föregående år var 84 % nöjda. 96 % tycker barnet stimuleras till utveckling och lärande helt och hållet eller ganska bra, motsvarande siffra föregående år var 93 %. 84,3 % tycker att deras barn uppmuntras till att ta ansvar medan 15 % svarar ”vet ej”, föregående år var siffrorna 85 % respektive 13,8 % ”vet ej”.

I de fristående verksamheterna svarar 100 % ”stämmer helt och hållet” (92,3 %) eller stämmer ganska bra (7,7 %) på påståendet ”Mitt barn trivs och känner sig trygg i förskolan”. På påståendet ”Mitt barn uppmuntras att ta ansvar” och ”Informationen från förskolan fungerar bra” svarar 23,1 % (3 st) stämmer ganska dåligt. 15,2 % (2 st) tycker det stämmer ganska dåligt när det gäller inflytandet på verksamheten. I de fristående verksamheterna har ingen vårdnadshavare svarat ”vet ej”.

Resultat samtliga förskolor inkl. friståendePDF (pdf, 82.6 kB)
Resultat kommunala förskolorPDF (pdf, 87.5 kB)
Fristående verksamhetPDF (pdf, 132.2 kB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-06-23 11.20
av Henry Jonasson