Bygglov, marklov och rivningslov

Bygglov

Ett bygglov är ett skriftligt tillstånd som krävs för att bygga nytt, bygga om eller ändra en byggnad. Bygglov kan också krävas om användningen av en byggnad förändras. Bygglov söks hos Myndighetsnämnden som i sin bedömning tar hänsyn till bland annat grannefrågor, byggnadens placering och markens lämplighet för ändamålet. Innan byggstart sker krävs även ett startbesked.

Se mer på mittbygge.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om bygglov

Vilka handlingar behövs?

 • Ansökningsblankett om lov
 • Teknisk beskrivning
 • Anmälan kontrollansvarig (riksbehörighet)
 • Nybyggnadskarta/situationsplan
 • Ritningar (fasad, sektion och plan) fackmannamässigt utförda

För mindre och enklare byggnationer krävs normalt inte någon anmälan om kontrollansvarig. Mer information om kontrollansvariga finns här

Blanketter finns att hämta här

Marklov

Marklov behövs för schaktning eller fyllning för att avsevärt ändra markens höjdläge inom tomt eller allmän plats samt trädfällning och skogsplantering, i huvudsak inom område avsedd för bebyggelse.

Se mer på mittbygge.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om marklov

Vilka handlingar behövs?

 • Ansökningsblankett om lov
 • Situationsplan
 • Sektionsritning (redovisar gamla och nya marklinjer)

Rivningslov

Ett rivningslov söks om rivning ska utföras på byggnad inom detaljplan eller eventuellt områdesbestämmelse. Rivningen kan omfattas av hela byggnaden eller delar av den.
Utanför detaljplan krävs inget lov, men en anmälan om rivning ska göras till myndighetsnämnden.

Se mer på mittbygge.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om rivningslov

Vilka handlingar behövs?

 • Ansökningsblankett om lov
 • Anmälan kontrollansvarig (riksbehörighet)
 • Kontrollplan
 • Ritningar eller foto på den byggnad som ska rivas

Skyltar

För att sätta upp skyltar inom detaljplanelagt område krävs ett bygglov för skylt, skyltlov. Ska skylten placeras intill en väg som trafikverket ansvarar för krävs ett medgivande för uppsättande av skylt från trafikverket.
Ska en skylt placeras utanför detaljplanelagt område ska ansökan prövas hos länsstyrelsen.

Vilka handlingar behövs?

 • Ansökningsblankett om lov, skylt/ljusanordning
 • Ritningar

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-04-27 11.05
av Åsa Evertsdotter