Planprogram Vemdalens by

Miljö- och byggnämnden beslutade 2017-05-11, att upprätta ett planprogram för Vemdalens by, Mbn § 91.

Från Vemdalens by har det inkommit ett flertal förfrågningar om utökade byggrätter och möjlighet till avstyckningar. Delar av Vemdalens by är sedan tidigare detaljplanelagda. Som ett första steg kommer kommunen att upprätta ett planprogram för att se vilka områden i Vemdalen som ska prioriteras i den framtida detaljplaneläggningen.

Flera detaljplaner och planbestämmelser är gamla och inaktuella. Inom byn har även s.k. LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen – tematiskt tillägg till ÖP, antagen 2016) tillkommit samt att kulturmiljöområdena har justerats och preciserats, enligt kulturmiljöprogrammet, som kommer att antas under juni 2017.

Med anledning av att det råder brist på permanetboende i byn, förfrågningarna och de inaktuella planerna kommer nu miljö- och byggförvalningen att göra en översyn över de befintliga detaljplanerna inom byn och ta fram ett planprogram för att senare revidera/upprätta nya detaljplaner i Vemdalens by.

I och med detta vill nu kommunen höra fastighetsägares intressen av t.ex. möjlighet till utökade byggrätter (ut-/nybyggnad av hus) och/eller avstyckning eller reglering av fastigheter. Kostnader för planläggningen kommer att tas ut motsvarande självkostnad för de som har nytta av att nya detaljplaner upprättas (t.ex. vid bygglov, utökade byggrätter, vid avstyckning av fastighet). Miljö- och byggnämnden får ta ut en planavgift motsvarande genomsnittlig kostnad för ett bygglov (12 kap 10 § PBL), motsvarande ca 13 000 kr/bygglov.

Skicka in era intresseanmälningar senast 2017-09-30 till:
Härjedalens kommun
Miljö och byggförvaltningen
Medborgarhuset 842 80 SVEG
eller via mail: miljo.bygg@herjedalen.se 

Märk brev/mail med diarienummer: MB 2017-328
Svara med era kontaktuppgifter
Namn:
Adress:
Fastighetsbeteckning:
E-postadress:

Miljö- och byggförvaltningen

Kontaktinformation
Britt-Mari Nordstrand
Planchef
Tel: 0680-161 42

Elise Nilsson
Planingenjör
Tel: 0684-167 21

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-06-08 08.20
av Henry Jonasson