Träd i vår vardag

Träd i vår närmiljö har många funktioner, de är vackra med tanke på dess färger, former, bär, blomster på sommaren, men även på vintern med dess frostiga bär och snötunga grenar. Träden har även en stor mängd positiva egenskaper såsom att absorbera och filtrera föroreningar som omvandlas till syre vilket leder till förbättrad luft, tar upp dagvatten, skänker skugga vid varma dagar och ger lä vid kalla vindar.

Riskträd
Riskträd är ett träd som utgör en fara för omgivningen, d.v.s. står på platser där det utgör en risk för att miljön eller människor kan komma till skada. På sista tiden har stormarna gett en ökad oro att träden ska falla ner, och ja det finns alltid en risk att det kan hända, men detta innebär inte att alla träd är farliga träd.

Ett tydligt riskträd, spricka i stammen, avbrutna grenar, felbeskuret, stor skada, tickor på stammen

Fnöskticka på björk, ett angripet träd blir snabbt ett riskträd

Hålighet, stort sår med en ticka som indikerar att nedbrytning av stammen har börjat

Dubbelstammar med sprickor är en akut fara, särskilt sprickor med invuxen bark

Se över ditt träd
När träd brister i säkerheten så kan det bero på många olika faktorer såsom felaktig beskärning, oaktsam gräsklippning, trimning, stress via markpackningar, anläggningsarbeten, ålder, vandalism. Symtomen visar sig på stam och rot, i form av sprickor, stamröta, ihåligheter, glest lövverk, döda grenar, avbrutna grenar eller krondelar. Vid bedömning av ett träds kondition så finns det visa åtgärder man kan ta till så som beskärning för att minska belastning på utsatta områden. Man kan beskära träden så de inte utgör en fara för trafiken. Vid snöplogning kan grenar knäckas. Träden får inte heller skymma gatlampor eller försvåra underhållet av lyktstolpar och elskåp. Trädkronan kan rensas från torra partier och döda grenar kan avlägsnas.

Markägare
Oftast är träd utmed gator och fastigheter begränsat till ett fåtal arter med samma ålder. Vad händer då när markägarna bestämmer sig för att ta bort träden och ersätter dem inte med nya träd?!  Jo det kan leda till att området eller gatusektionen kommer se väldigt steril ut, då vägar, hus, lyktstolpar, skyltar mm kommer vara det vi ser utmed gatorna. Detta är ingen bra utveckling av vår grönskande miljö i det offentliga rummet. Varför ersätts då inte träden? Är det fråga om ointresse, kortsiktig planering eller inte tillräckligt med resurser? Det är en fråga man kan ställa till sig själv som markägare. Tänk också på att nyplanterade träd tar mycket lång tid på sig för att nå samma status som de gamla träden.

Växtslag
Innan man bestämmer sig för att plantera nya träd så rekommenderas att besöka försäljnings ställen, där kunnig personal kan ge tips och råd om vad som lämpar sig bäst för dig och din omgivning. Var inte rädd för att prova nya sorter som kommit ut i handeln. Tänk på att en del rötter kan orsaka stora problem då de tar sig in i dränerings-, dagvatten- och avloppsledningar och täpper till. Genom att välja rätt sort samt art för den tänkta växtplatsen så undviker man konflikter med byggnader och annat som kan orsaka problem. Pil och poppel är mest känd för att vara problemträd.

Innan fällning
Innan du fäller träd på tomten, ta kontakt med Härjedalens kommun för tips och råd, då just ditt träd kan vara värdefullt i den bebyggda miljön, det kan handla om enstaka träd eller en grupp av träd, t.ex. en allé.

Parkavdelningen tillsammans med miljö och bygg avdelningen ska arbeta fram ett underlag för att skapa en databas om träd i vår närmiljö. Vi vore tacksam om du/ni som markägare ville ta kort på de träd du har på din/eran fastighetstomt, om möjligt skicka gärna med fastighets beteckning tillsammans med en karta vart trädet står.  Skriv gärna ner vad för sorts träd du har, rönn, björk, tall mm.

-Tillsammans kan vi bygga upp en artrik kommun som gynnar den biologiska mångfalden.

Inom kort kommer här ett formulär som du kan fylla i för att hjälpa till med att skapa en databas om träd i Härjedalen.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-02-22 13.28
av Henry Jonasson