Enskilda avlopp

Det är du som är fastighetsägare som har ansvaret att se till att ditt avlopp uppfyller lagens krav.

Du som äger en fastighet med ett enskilt avlopp räknas som verksamhetsutövare enligt lagen och är därför ansvarig för att söka tillstånd (alternativt anmäla) innan du bygger din anläggning, och för att anläggningen sedan byggs enligt beslutet.

Du ska också sköta och underhålla din anläggning, samt löpande kontrollera att den fungerar. Du ansvarar för att anlita någon sakkunnig för att anlägga ditt avlopp. Sakkunnig är den som genom utbildning, yrkeserfarenhet eller på annat sätt fått tillräckliga kunskaper att anlägga avlopp.

Det är också du som är ansvarig för att söka tillstånd för din anläggning hos miljö- och byggnämnden i Härjedalens kommun och ta fram de handlingar, t.ex. ritningar och situationsplaner, som kommunen kräver.

Avloppsbild
Gemensamma anläggningar blir ofta billigare för den enskilde fastighetsägaren
och reningen blir bättre, jämfört med eget avlopp. (Illustratör: Peter Nyberg)
Avloppsbild 2

Dåliga avlopp behöver åtgärdas. Gemensamma anläggningar blir ofta billigare för
den enskilde fastighetsägaren och reningen blir bättre, jämfört med eget avlopp.
(Illustratör: Peter Nyberg)

Planeringsprocessen kan se lite olika ut beroende på om du ska anlägga en helt ny anläggning eller om du har en fungerande anläggning som måste förbättras. Det är miljö- och byggnämnden som avgör vilka krav som ska ställas på din avloppsanläggning. Men det är du som måste välja teknik. Behöver du hjälp med detta bör du anlita en konsult eller markentreprenör med erfarenhet av enskilda avlopp. Det finns många olika tekniker för att rena avloppsvatten från enskilda hushåll och de har alla sina fördelar och nackdelar. Vad som passar bäst beror utöver kommunens krav på miljöskydd och kretslopp på de lokala förutsättningarna och dina krav vad gäller ekonomi och komfort.

Där man inte kan ansluta sig till kommunalt VA-system måste fastighetsägaren själv ordna med en s.k. enskild avloppsanläggning. Det finns flera olika lösningar på hur en sådan utformas, och beror av bl.a. hur mycket det ska användas och hur marken ser ut.

Man skiljer på avlopp med vattentoalett ansluten och avlopp utan vattentoalett, s.k. BDT-avlopp (bad-, disk- och tvättvatten). Avloppsvattnet från toaletter är det som är mest förorenat.

Avloppsvatten från hushåll innehåller en mängd föroreningar, bl.a. bakterier, kväve och fosfor. Utsläpp kan orsaka förorening av dricksvatten och grundvatten samt övergödning av hav och sjöar. Därför är det viktigt att reningen fungerar tillfredsställande.

Olika typer av avloppslösningar kan vara:

  • Markinfiltration (sluten eller öppen)
  • Markbädd (det renade vattnet leds ut i recipient)
  • Minireningsverk
  • Sorterande toalett
  • Vakuumtoalett
  • Förbränningstoalett
  • m.fl.

ROT-avdrag
Undersök dina möjligheter att söka ROT-avdrag för anläggandet av en avloppsanläggning på din fastighet. Mer information om detta hittar du på Skatteverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktinformation

Kommunalt VA
Henrik Ingvarsson
0680-161 91

Slamtömmning
Renhållningen
0680-163 00

Enskilda avlopp
Miljö- och bygg
0680-161 00 vx

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-09-17 08.33
av Henry Jonasson