Nedskräpning

Miljö- och byggförvaltningen handlägger klagomål för att undanröja olägenheter för människors hälsa och för att skydda vår miljö. Klagomålen kan exempelvis handla om buller, vedeldning, bristande ventilation, nedskräpning och andra störningar.

För att en störning ska kunna ses som en olägenhet för människors hälsa ska den utgöra en hälsorisk. I miljöbalken definieras olägenhet för människors hälsa som en "störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig" (9 kap 3 § miljöbalken).

Störningar i miljön
När det gäller störningar i miljön gäller att "ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till" (15 kap. 30 § miljöbalken). På enskilda tomter gäller att "en tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer" (8 kap. 15 § plan- och bygglagen).

I första hand prata med den som orsakar störningen eller annan berörd
I första hand är det bäst att du vänder dig till den som orsakar störningen, eller den som har möjlighet att åtgärda problemet exempelvis fastighetsägaren, bostadsrättföreningen, verksamheten eller grannen. Det kan många gånger vara så att personen eller verksamheten i fråga inte själva är medvetna om den störning som de orsakar och man kan då komma överens om en lösning som fungerar för alla parter. Får du ingen hjälp eller om problemet kvarstår så kan du kontakta miljö- och byggförvaltningen.

Nedskräpning kring återvinningsstationer
Nedskräpning kring återvinningsstationer anmäls till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen på telefon 0200-88 03 11 eller via deras hemsida www.ftiab.selänk till annan webbplats Om nedskräpningen ligger längs vägarna så är det väghållaren som ska kontaktas. Vid statliga vägar kontaktas Trafikverket, 0771-24 24 24. Vid kommunala vägar kontaktas kommunens ansvarige, 0680-161 00 (vxl).

Tydlig beskrivning av anmälan
I anmälan är det viktigt att ni tydligt beskriver vad ni upplever för olägenhet samt om den uppstår vid vissa tillfällen. Många gånger åker vi ut för att göra en bedömning av klagomålet och då krävs en tydlig beskrivning så att vi enkelt kan hitta rätt. En anmälan kan göras anonymt, men det kan försvåra handläggningen då vi kan behöva ställa kompletterande frågor om ärendet.

Ett klagomål kan skickas till miljo.bygg@herjedalen.se, eller via telefon 0680-161 00 (vxl).

Nedskräpning

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2014-03-05 11.26
av Belinda Härjebäck