Studieförbund

Kommunens anslag för bidrag till studieförbundens lokala organisationer fastställs årligen av kommunfullmäktige.

Studieförbundens förstärkningsbidrag i Härjedalens kommun

Anslaget skall användas till verksamhet som genomförs i kommunen och som vänder sig till kommunens invånare.

Verksamheter inom följande tre områden utgör motiv för kommunens förstärkningsanslag:

Kommunens Vision 
Att med de kommunövergripande värdeorden Livskraft, Äkthet och Närhet främja Härjedalens utveckling. Att med grunder i tradition, nutid och mångfald arbeta med turism, guidning, sysselsättning, folkhälsa, integration samt barn och unga.

Scenkonst
Att arbeta med kulturyttringar som kan presenteras på olika typer av scen, ex. sång, musik, teater, dans, bild, foto, film.

Dokumentations- och traditionsbevarande verksamhet
Att arbeta för att bevara, synliggöra och utveckla det Härjedalska hantverket. Att arbeta med bygdeforskning, lokalhistorisk forskning, dialekter, berättartradition, skrivarkurser och litteratur.

Samråd kring kriterierna för förstärkningsanslaget har skett mellan politiker, tjänstemän och studieförbund.

Riktade bidrag skall redovisas på avsedd blankett och sökes i samband med studieförbundens kommunala bidragsansökan senast 1 maj. Underlag är föregående års verksamhet. 

I underlaget får studiecirklar, kulturarrangemang och allmän folkbildning ingå. 

Framgår inte direkt av titeln vad som avses skall en beskrivande text förmedla vad som ingår i studiecirkeln/arrangemanget. Målgrupp skall framgå. 

ReglerPDF (pdf, 46.7 kB)

Blankett Kommunens VisionPDF (pdf, 97.7 kB)  
Blankett ScenkonstPDF (pdf, 96.3 kB)
Blankett Dokumentations- och TraditionsbevarandePDF (pdf, 98.6 kB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-04-24 11.26
av Kerstin Roslund