Näringslivspolitisk strategi

Näringslivspolitisk strategi för Härjedalens kommun ska underlätta och utveckla samspelet mellan Härjedalens kommuns politiker, tjänstemän och företagen/näringslivet i kommunen.

Strategin ska vara åtgärdsinriktad och utgå ifrån företagens behov och arbeta i samklang med Härjedalens övergripande ambitioner för kommunens näringslivspolitiska områden.

Inledning-nuläge

Härjedalens kommun har en medveten och uttalad ambition att öka invånarantalet.
Företagstillväxt tillsammans med ett ökat invånarantal är ett krav för att kunna erbjuda våra innevånare kommersiell och kommunal service.

För att attrahera nyföretagare och inflyttare måste därför Härjedalens kommun uppfattas som en attraktiv kommun att leva och bo i.

För att attrahera nyföretagare och inflyttare är ett väl fungerande näringsliv en absolut grundförutsättning för en blomstrande kommun, med såväl kvalificerade som mindre kvalificerade arbetstillfällen tillsammans med omständigheter i övrigt som stimulerar till inflyttning av permanentboende. Dessutom skapas grund för en välfungerande samhällsservice i övrigt.

Basen i kommunens uppdrag gentemot företagen bör därför vara att med vår organisation fungera som bollplank/samtalspartner/problemlösare och i förtroende samt med hög trovärdighet leverera tillgänglig och välfungerande service och tjänster inom samtliga av kommunens ansvarsområden; tillståndsfrågor inom servering/alkohol, miljö/hälsa, bygglov, markupplåtelse, exploatering, fysisk planering, brandskydd o.s.v.

Kommunstyrelsen har i förhållande till ovanstående ett beslutande, samordnande och kontrollerande ansvar/funktion för att ge näringslivsfunktionen de verktyg som krävs för att ge företagare/innevånare i kommunen ovanstående service.

Strategin tar sin utgångspunkt i mätbara och tydliga målsättningar för Härjedalens kommuns näringslivspolitiska arbete med fokus på dialog, tillgänglighet och partnerskap.

Arbetet ska fokusera på långsiktighet med avsikt att främja näringslivets konkurrenskraft och Härjedalens attraktionskraft med utblick mot positiv befolkningsutveckling, utökat nyföretagande samt utveckling/expansion av befintligt näringsliv.

Övergripande mål för näringslivsavdelningenPDF (pdf, 47.2 kB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-04-14 08.51
av Henry Jonasson