Verksamhetsbeskrivning

Avdelningen för Arbete och Aktivitet har det samlade ansvaret för kommunens insatser när det gäller arbete och sysselsättning. Avdelningen skall arbeta för att utveckla och möjliggöra den enskildes möjligheter till förvärvsanställning genom individuellt anpassade praktik- och lärlingsplatser samt personligt handledning på den reguljära arbetsmarknaden.

Avdelningen arbetar för att vidareutveckla samarbetet med andra rehabiliteringsaktörer inom Härjedalens kommun.
Ytterligare uppdrag är att genomföra arbetsförmågebedömningar, som ett led i människans livspussel. Avdelningen ansvarar även för kommunens samtliga OSA-anställningar (Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare). Anställningen innebär vissa habiliterande och rehabiliterande inslag för arbetstagaren.

Uppdrag

Avdelningen verkställer uppdrag utifrån följande beslut,

LSS §9:10
Beslut om daglig verksamhet, beviljas av kommunens LSS handläggare.

SoL 4 kap §1
Beslut om arbetspraktikplats, sysselsättning.

SoL 4 kap §4
Beslut om kompetenshöjande insatser.
Beslut om försörjningsstöd beviljas av IFO:s samt beroendeenhetens socialsekreterare.

SoL 4 kap §1
Beslut om sysselsättning, aktivitet.

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
I samverkan med Arbetsförmedlingen tecknas avtal gällande arbetsmarknadspolitiska åtgärder. T ex. Sysselsättning inom tredje fasen samt lokalt avtal IDAfunk.
Arbetsförmedlingens handläggare förmedlar personer till praktik eller anställning.

Avdelningen för Arbete och aktivitet tillhandahåller daglig verksamhet enligt Lag om stöd och särskild service till vissa funktionshindrade och enligt Socialtjänstlagen.

Målgrupper

Målgruppen är personer som inte studerar eller förvärvsarbetar i åldern 18-65 år. Avdelningen arbetar utifrån individens egna unika förutsättningar för att uppnå en meningsfull sysselsättning och delaktighet i samhällslivet.

Verksamhetsidé

"Verksamheten vid avdelningen skall bedrivas efter de bärande principerna, tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2013-06-24 09.31
av Henry Jonasson