Kommunrevisionen i Härjedalens kommun

Vad är kommunrevisionen?

Revisionen utgör ett av de kommunaldemokratiska instrumenten för att utvärdera och kontrollera den kommunala verksamheten. Kommunrevisionen är politiskt tillsatt utifrån mandatfördelningen i kommunfullmäktige men arbetar opolitiskt i sitt revisionsarbete.

Kommunrevisionen biträds av sakkunniga från KPMG.

Revisionens uppgift

Enligt kommunallagen granskar revisorerna all verksamhet som bedrivs i styrelsers och nämnders verksamhetsområden i den omfattning som följer av god revisionssed.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt, tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs i nämnderna är tillräcklig.

Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kommunrevisionenPDF (pdf, 153 kB)

Läs mer om kommunrevision på Sveriges kommuner och regioners webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till kommunrevisionens uppdrag hör även lekmannarevision och avseende ändamålsenligheten i de kommunägda bolagens verksamhet som ett komplement till bolagens aktiebolagsrevision.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-05-13 13.41
av Elin Eriksson