Medborgarförslag

Den som bor i Härjedalens kommun har möjlighet att påverka och förbättra den kommunala verksamheten genom att väcka ett ärende (medborgarförslag) i kommunfullmäktige.  

Vem kan lämna medborgarförslag?
Det enda kravet är att du är folkbokförd i kommunen. Gäller även barn och ungdomar och personer med utländsk bakgrund som inte har kommunal rösträtt.

Vad kan medborgarförslaget handla om?
Ett förslag kan endast avse en fråga som ligger inom kommunens ansvarsområde men får inte beröra ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. Medborgarförslaget bör utmynna i ett konkret förslag som kommunfullmäktige kan säga ja eller nej till.  

Hur lämnar jag in ett medborgarförslag? Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer (se blankettPDF (pdf, 2.4 MB)). Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges. Förslaget skickas till
Härjedalens kommun
Kommunkansliet
842 80 SVEG
eller lämnas direkt till kommunfullmäktiges presidium vid kommunfullmäktiges sammanträde.

Hur behandlas medborgarförslagen?
När medborgarförslaget kommer in till kommunen blir det en offentlig handling. Ditt medborgarförslag anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde som ger kommunstyrelsen i uppdrag att bereda ärendet. Vid behov lämnar kommunstyrelsen ärendet vidare till berörd nämnd för yttrande. Fullmäktige kan även överlåta till en nämnd att besluta om ett medborgarförslag   

Medborgarförslaget ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes.  

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas ska förslagsställaren underrättas. Den som lämnat in ett medborgarförslag har rätt att yttra sig i kommunfullmäktige när förslaget behandlas där.  

Kommunstyrelsen ska två gånger per år för fullmäktige redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt.   

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-02-02 13.19
av Sarah Tjärnås