Kommunrevisionen i Härjedalens kommun

Vad är kommunrevisionen?

Revisionen utgör ett av de kommunaldemokratiska instrumenten för att utvärdera och kontrollera den kommunala verksamheten. Kommunrevisionen är politiskt tillsatt utifrån mandatfördelningen i kommunfullmäktige, men arbetar opolitiskt i sitt revisionsarbete.

Kommunrevisionen biträds av sakkunniga från Deloitte.

Revisionens uppgift

Enligt kommunallagen granskar revisorerna all verksamhet som bedrivs inom styrelsers och nämnders verksamhetsområden i den omfattning som följer av god revisionssed.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt, tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Kommunfullmäktige har fastställt ett reglementePDF (pdf, 153 kB) för kommunrevisionen.
Mer om kommunrevision - se Sveriges Kommuner och Landstinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till kommunrevisionens uppdrag hör även lekmannarevision och avseende ändamålsenligheten i de kommunägda bolagens verksamhet som ett komplement till bolagens aktiebolagsrevision.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-12-17 15.59
av Johan Höglund